STADGAR FÖR SVENSKA UNIX-SYSTEMANVÄNDARES FÖRENING, EurOpen.SE

 1. Föreningens namn
  Föreningens namn är Svenska UNIX-systemanvändares förening, EurOpen.SE

 2. Ändamål
  Föreningens ändamål är att underlätta för UNIX-systemanvändare
   

  • att utbyta information och erfarenheter
  • att stimulera till ökad användning av UNIX.

  Dessa mål uppnås genom

  • att årligen arrangera medlemsmöten, varav ett är föreningens årsmöte.
  • att utgöra en nationell grupp av Usenix Association, USENIX. Medlem i EurOpen.SE är samtidigt medlem av USENIX.
  • att sända information till medlemmarna
  • att hålla kontakt med program- och maskinleverantörer.
  • sammarbeta och hålla kontakt med andra liknande organisationer  

 3. Medlemskap
  EurOpen.SE har tre medlemskategorier: organisationsmedlemmar, individuella medlemmar och studentmedlemmar.
  Organisationmedlemmar kan vara ett företag, en organisation eller del därav. Alla som tillhör organisationen kan delta som medlemmar i föreningens aktiviteter. Organisationsmedlemmar har rätt till 3 namngivna kontaktpersoner som åtnjuter EurOpen.SE’s USENIX-medlemsförmåner.  

  Individuella medlemmar får en uppsättning av utskick och har rätt att personligen deltaga i föreningens aktiviteter som medlem.

  Studentmedlemmar är studerande vid universitet eller högskolor. Studentmedlemmar får alla utskick (kan inskränkas av styrelsen) och har rätt att personligen deltaga i föreningens aktiviteter som medlem. Bevis på studentstatus skall presenteras årligen.

  1. Medlems inträde i föreningen.
   För erhållande av medlemsskap skall medlemsansökan jämte av föreningen fastställd årsavgift insändas till föreningen. För studentmedlem skall även bevis på studentstatus insändas.
  2. Medlems utträde
   Vill medlem utträda ur föreningen ska denne hos styrelsen göra skriftlig anmälan härom.
   Medlem som utträtt ur föreningen äger inte återfå någon del av den årsavgift som inbetalats för det år utträdet ägde rum.  

   Försummar medlem att betala stadgeenlig avgift och fullgör denne inte efter anmaning sina skyldigheter inom tid, som styrelsen bestämmer, ska styrelsen skall medlemsskapet anses avslutat.

 4. Föreningens styrelse
  Medlemmarnas handhavande av föreningens angelägenheter utövas genom föreningsmöte samt av föreningens styrelse.
  Föreningens styrelse utses av årsmötet. 

  1. Styrelsens sammansättning
   Föreningens styrelse består av ordförande samt minst fyra andra ledamöter.
   Styrelsens ledamöter väljs vid årsmöte för tidsperioden fram till nästa årsmöte. Vid årsmötet utses även tre suppleanter för styrelseledamöterna.  

   Avgår ledamot i styrelsen innan den valperiod för vilken han valts gått till ända kan en av suppleanterna av styrelsen utses att ingå i styrelsen fram till nästa föreningsmöte.

    

 5. Föreningsmöte
  Årsmöte skall hållas under oktober eller november på dag som styrelsen bestämmer.
  För behandling av visst ärende skall extra föreningsmöte äga rum när styrelsen finner erforderligt eller då det skriftligen med angivande av anledningen begärts av minst fem medlemmar eller då det skriftligen med angivande av skäl påfordrats av föreningens revisor.  

  Skriftlig kallelse till årsmöte skall avsändas senast tre veckor före mötet. Skriftlig kallelse till extra möte ska avsändas senast två veckor före mötet. Till kallelse skall fogas föredragningslista.

  1. Övrigt angående föreningsmöte
   Föreningsmöte hålles på ort som styrelsen bestämmer. Vid föreningsmöte äger varje medlem av föreningen närvara och yttra sig. Organisationsmedlem må representeras med tre representanter.
   Vid omröstning har varje medlem en röst. Omröstning vid föreningsmötet sker öppet såvida ej sluten omröstning begärts. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden vid mötet biträder.  

    

 6. Ärenden på årsmötet
  Årsmöte tillkommer
   

  • att välja ordförande och sekreterare för mötet
  • att välja en justeringsman förutom ordföranden
  • att fastställa röstlängd för mötet
  • att besluta om mötet blivit behörigen utlyst
  • att behandla styrelsens verksamhetsberättelse, fastställa resultaträkning och balansräkning, besluta om disposition av vinst eller förlust samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och, därest ansvarsfrihet vägrats, besluta om åtgärd med anledning härav
  • att välja föreningens styrelse för tiden fram till nästa årsmöte
  • att välja revisor och revisorsuppleant
  • att utse valberedning
  • att besluta om årsavgift till föreningen
  • att behandla ärende som styrelsen hänskjutit till mötet eller som medlem i föreningen senast sex veckor före mötet skriftligt hos styrelsen föreslagit till behandling

  På årsmöte må till avgörande endast upptas ärende, som varit upptaget på föredragningslistan eller som står i omedelbart samband med sådant ärende.

 7. Valberedning
  Till årsmötet skall valberedningen framlägga förslag till ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter, revisor samt revisorsuppleant. Valberedning föreslår också ordförande och sekreterare för årsmötet.
  Valberedningen skall bestå av en sammankallande samt minst två ledamöter.  

 8. Beslutsförhet
  För att styrelsen skall vara beslutsför fordras att (inräknat ordförande) minst tre styrelseledamöter är närvarande vid sammanträdet.
  Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid tiden för sammanträdet de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.  

 9. Årsavgift
  Medlem ska till föreningen erlägga årlig avgift med belopp som årsmötet fastställer.
  Avgiften avser kalenderår.  

 10. Ändringar av föreningens stadgar
  Beslut om stadgeändring fattas på årsmöte och måste biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag om sådan ändring skall vara väckt på tidigare sammankomst och skall vara intaget i kallelsen till årsmötet.
  Vad som här sagts skall även tillämpas vid beslut om föreningens upplösning eller sammanslagning med annan förening. Vid beslut om upplösning eller sammanslagning ska även beslut fattas om hur föreningens tillgångar ska disponeras.

Dessa stadgar har antagits på EUUG-S årsmöte den 19 okt 1983. Paragraf 4.1 samt 5.1, andra stycket har reviderats vid EUUG-S årsmöte den 13 oktober 1987. Den 1 oktober 1990 utökades antalet styrelseledamöter samt infördes möjlighet att utse styrelsesuppleanter. Vid årsmötet den 30 september 1991 ändrades föreningens namn till EurOpen.SE. Den 5 oktober 1992 ändrades medlemskategorierna, paragraf 3. Vid årsmötet den 7-8 october 1998 andrades förenings ändamål (paragraf 2), medlemsskap förtydligades (paragraf 3).